♨️国画里的芭蕉,畅快淋漓

伯寧

<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">国画名家在画蕉叶时,在纸上以墨当绿,用大刀阔斧的笔法,尽情挥洒、驰骋放纵,好不畅快。一起来感受一下吧。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>1. 齐白石(1864~1957)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>2. 徐悲鸿(1895~1953)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>3.黄君璧(1898~1991)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>4.张大千(1899~1983)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>5.李苦禅(1899~1983)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>5.来楚生(1903~1975)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>6.吴野洲(1904~1997)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>7.黄幻吾(1906~1985)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>8.谢稚柳(1910~1997)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>9.唐云(1910~1993)</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>10.萧朗(1917~2010)</b></p>