2019-09-27

པར་ལེན་ནི་ངའི་འཚོ་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་ཡོད་ཟེར་ཆོག་ཆོག་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་(མཐོ་སྒང་)ནི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་རེད། ངས་ནང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་འདུ་རེ་རེ་ཞིང་ཁམས་འདིའི་ཁ་དོག་ལ་བསྲེས་ནས། ཞིང་ཁམས་འདིའི་མཛེས་པ་གཞན་ཞིག་པར་མིག་གིས་ཟིན་ཐོར་བཀོད་དེ་ཉར་ཚགས་བྱེད་འདོད།    2019/9/27